fbpx
+385 91 2008 051

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA ROBE DRUŠTVA SIM-TAM LOGISTIKA j.d.o.o.
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

I. OPĆE ODREDBE

Naziv i sjedište davatelja usluga i područje obavljanja usluga Članak 1.

B2B PREMIUM j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Brune Bušića 25, Zagreb, OIB: 10268861677, (u daljnjem tekstu SIMTAM ) davatelj je prijevoznih usluga na
području Republike Hrvatske.
Korisnik usluga može biti svaka pravna osoba koja se koristi uslugama prijevoza robe, bilo kao pošiljatelj , primatelj robe ili treća strana/naručitelj.


Opći pojmovi Članak 2.

Ovim općim uvjetima uređuju se uvjeti, način i postupak za obavljanje prijevoza robe koje pruža SIMTAM.
Pošiljka obuhvaća sve predmete koji se šalju po jednoj prijevoznici ili narudžbenici te ona podrazumijeva jedno, više koleta ili paletnu robu koju pošiljatelj istodobno šalje na jednu istu adresu.
Prijevoznica ili narudžbenica označava bilo koji dokument proizveden od strane SIMTAM-a, koju ispunjava pošiljatelj ili djelatnik SIMTAM-a prilikom preuzimanja pošiljke, pošiljatelj i djelatnik SIMTAM-a potpisuju prijevoznicu. Jedan primjerak ostaje pošiljatelju kao dokaz da je pošiljku
predao na prijevoz a ostali primjerci se uručuju djelatniku SIMTAM-a, primatelj se potpisuje i ovjerava žigom prijevoznicu ili narudžbenicu.
Koleto je svaka pojedinačna kutija, paket ili komad koji SIMTAM preuzme od strane pošiljatelja. Pojedinačno koleto ne smije prelaziti težinu od 30 kg ili volumen od 0,5 m3. Ne vrijedi u slučaju strojnoga utovara/istovara pošiljke.
Prijam pošiljke podrazumijeva proces preuzimanja pošiljke u prostorijama pošiljatelja.
Uručenje pošiljke podrazumijeva proces isporuke pošiljke koje se izvršava na adresi primatelja naznačenoj u prijevoznici.


Popis i opis usluga koje SIMTAM pruža Članak 3.

SIMTAM obavlja slijedeće prijevozničke usluge:

SIM-TAM MOTO (pošiljke težine do maksimalno 5 kg i dimenzija 30x20x15 cm,
SIM-TAM AUTO (pošiljke od 5 do maksimalno 600 kg i dimenzija 160x110x110 cm),
SIM-TAM KOMBI
(pošiljke do 1400 kg i dimenzija 350x200x150 cm)
Navedene usluge su usluge u kojoj se isporuka pošiljke vrši unutar 120-240 minuta za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Hitna dostave je usluga u kojoj se isporuka pošiljke vrši unutar 120 minuta za područje grada Zagreba.
Hitna međugradska dostava je usluga u kojoj se isporuka pošiljke vrši u dogovoru s korisnikom usluge glede rokova isporuke i sl.
Pošiljatelj pošiljke dužan je prije predaje zapakirati pošiljku na način propisan u ovim Općim uvjetima.

Prilikom uručenja pošiljke primatelju, SIMTAM će zatražiti od primatelja da svojim potpisom ovjeri prijevoznicu ili narudžbenicu koja se po zahtjevu može vratiti pošiljatelju. Takva usluga obavlja se isključivo na zahtjev korisnika i posebno se označava na prijevoznici.


Članak 4.

SIMTAM vrši usluge prijevoza na cijelom području Republike Hrvatske sukladno zonama
definiranim u cjeniku usluga.


II. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA USLUGA

Usluge koje SIMTAM pruža Članak 5.

SIMTAM obavlja prijevoz robe od lokacije prema pozivu pošiljatelja na kojoj pošiljatelj predaje pošiljku do mjesta uručenja primatelju.
SIMTAM obavlja prijevoz robe na temelju narudžbenice, uz uvjete određene ovim općim uvjetima.
Korisnik može sa SIMTAM-om
sklopiti pisani ugovor o suradnji kojim se uređuju posebni uvjeti, način i postupak prijevoza robe. Za plaćanje se mogu koristiti službena sredstva plaćanja u
Republici Hrvatskoj.


Zabranjene pošiljke Članak 6.

Pošiljka ne smije sadržavati: životinje, zlato ili srebro u polugama ili šipkama, novac, prenosive instrumente plaćanja koji glase na donositelja, drago kamenje i plemenite metale, vatreno oružje te njihove dijelove i streljivo, ljudske posmrtne ostatke, pornografiju i nelegalne narkotike/droge, kao i druge zabranjene predmete u smislu mjerodavnih propisa.


Isporuke i pošiljke koje nije moguće isporučiti Članak 7.

Pošiljke se isporučuju na adresu primatelja koju je dao pošiljatelj. Ukoliko uručenje nije moguće pošiljatelj se obavještava telefonski ili na naznačenu mail adresu.
Ako pošiljatelj u roku od 180 minuta ne obavijesti SIMTAM statusu pošiljke, SIMTAM pošiljku vraća pošiljatelju.
Ako primatelj odbije isporuku ili se pošiljka smatra neprihvatljivom, ili ako se primatelj ne može locirati, SIMTAM će pošiljku vratiti pošiljatelju i naplatiti uslugu povrata prema važećem cjeniku
usluga


Pregled Članak 8.

SIMTAM ima pravo otvoriti i pregledati pošiljku, uz pristanak pošiljatelja ili primatelja u sljedećim
slučajevima:
· kad postoji osnovana sumnja da se u pošiljci nalaze zabranjeni predmeti iz čl. 6.
· kad je pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj

Ako SIMTAM ustanovi da pošiljka sadrži zabranjene predmete iz čl. 6. ili da je oštećena tako da je
ugrožen njezin sadržaj tada će sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje pošiljatelju pošiljke.


Naplata i obračun pošiljke Članak 9.

Troškove prijevoza robe SIMTAM obračunava prema većoj težini, a svaka pošiljka može se ponovno vagati ili ponovno mjeriti od strane SIMTAM-a da bi se potvrdila dotična kalkulacija. Pošiljatelj će platiti ili nadoknaditi sve troškove prijevoza pošiljke za usluge ukoliko SIMTAM utvrdi da stvarna težina ne odgovaraju podacima navedenima u prijevoznici ili da je pošiljka neprihvatljiva za transport.


III. ODGOVORNOST

Odgovornost davatelja Članak 10.

SIMTAM je obvezan pošiljke prenijeti i uručiti u stanju u kakvom ih je zaprimio.
SIMTAM je obvezan pošiljke uručiti u zadanom roku na adrese naznačene na narudžbenici.
SIMTAM odgovara korisnicima u slučaju:
· gubitka i oštećenja pošiljke
· prekoračenja roka dostave pošiljke
· neobavljene ili necjelovito obavljene usluge

SIMTAM odgovara za pošiljke do iznosa od 22 650,00 € i ne odgovara za stvarnu štetu ili izmaklu dobit korisnika nastalu zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, prekoračenja roka uručenja pošiljke ili neobavljene ili necjelovito obavljene usluge.
SIMTAM ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu koja bi proizašla iz okolnosti koje su izvan njegove kontrole, a koje uključuju sljedeće, ali nisu ograničene samo na njih:
· “Elementarne nepogode” – tj. potres, ciklon, oluja, poplava, magla, snježna mečava
· “Viša sila” – tj. rat, pad aviona ili embargo
· bilo koja greška ili svojstvo vezano za prirodu pošiljke, čak i ako je poznata SIMTAM-u
· pobuna ili građanski rat
· bilo koji čin ili propust od strane osobe koja nije zaposlenik SIMTAM-a
· industrijsko djelovanje
· električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka
· Zastoj u prometu


IV. PRIGOVORI KORISNIKA

Način i rokovi Članak 11.

Ako pošiljatelj smatra da pošiljka nije uručena primatelju, ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, ili
da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u
cijelosti, može SIMTAM-u podnijeti pisani prigovor u roku petnaest dana od isporuke.

Prigovor zbog oštećenja pošiljke primatelj mora podnijeti odmah pri dostavi pošiljke.
Prigovor zbog oštećenja pošiljke može se podnijeti nakon dostave pošiljke samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

SIMTAM je obvezan izjasniti se o utemeljenosti prigovora u roku 30 (trideset) dana od dana njezina podnošenja. SIMTAM je obvezan dostaviti korisniku pisani odgovor o utemeljenosti prigovora u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave.
Korisnik svoj prigovor može predati osobno u poslovnoj jedinici SIMTAM-a, putem e-maila navedenog na službenoj internetskoj stranici www.simtam.hr ili preporučenom poštom na adresu: B2B PREMIUM j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Brune
Bušića 25, Zagreb, OIB: 10268861677


V. NAKNADA ŠTETE

Članak 12.

Za gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje kao i umanjenje sadržaja pošiljke pošiljatelju se isplaćuje naknada u maksimalnoj visini 22 650,00 €. Za prekoračenje roka dostave pošiljke isplaćuje se naknada u visini cijene naručene usluge. Odgovornost SIMTAM-a je ograničena na maksimalni iznos do 22 650,00 € po pošiljci.


VI. ROKOVI ZA DOSTAVU POŠILJAKA

Članak 13.

Rok uručenja podrazumijeva vrijeme od narudžbe usluge do isporuke naznačenom primatelju.
Hitna dostava SIM-TAM MOTO, SIM-TAM AUTO je usluga u kojoj se isporuka pošiljke vrši unutar 120-240 minuta za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Hitna dostava SIM-TAM KOMBI je usluga u kojoj se isporuka pošiljke vrši isti dan ili u drugom terminu dogovorenom prilikom narudžbe usluge za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Hitna međugradska dostava je usluga u kojoj se isporuka pošiljke vrši u pismenom dogovoru s korisnikom usluge glede rokova isporuke i sl.
U slučaju da pošiljka iz bilo kojeg razloga nije mogla biti uručena primatelju, kao vrijeme uručenja računa se sat kada je obavljen pokušaj dostave pošiljke.

U rokove se ne računa:
· Vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja.
· Zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje SIMTAM-a.
· Neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava

Vrijeme čekanja na prikupu/isporuci uključeno u cijenu usluge hitne gradske dostave:
– 10 minuta za prikup i isporuku uračunato je u cijenu usluge
– nakon isteka 10 minuta trošak cjelokupnog čekanja iznosi 2kn/min + Pdv
– vrijeme se odnosi na period od dolaska na adresu prikupa/isporuke pa sve do samog trenutka prikupa/isporuke
– ne odnosi se na prikupe/isporuke kabastih i teško manipulativnih pošiljaka koje po prirodi zahtijevaju više vremena za utovar/istovar


VII. POŠILJATELJEVE GARANCIJE I OSIGURANJE OD ŠTETE

Članak 14.

Pošiljatelj je obvezan pakirati pošiljku na način da se zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnici koji rukuju pošiljkom.

Pošiljatelj je odgovoran i za unutarnje pakiranje pošiljaka.
SIMTAM je obvezan pošiljku prenijeti i uručiti u stanju u kojem je ona zaprimljena.
Pošiljatelj će nadoknaditi štetu SIMTAM-a i neće ga smatrati krivim za bilo koji gubitak ili štetu proizašlu iz činjenice propusta pošiljatelja da radi u skladu sa važećim
zakonima i ovim općim uvjetima i propisima, niti za to ako pošiljatelj prekrši slijedeće garancije i uvjete:
· da su sve informacije koje pošiljatelj ili njegovi zastupnici daju potpune i točne
· da je pošiljka pripremljena na siguran način od strane zaposlenika pošiljatelja
· da je pošiljka ispravno zapakirana na način da zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju s pošiljkom.

Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot, plastičnu foliju punjenu zrakom, drveni sanduk,ljepljiva vrpca, plastična svezica, kartonska kutija, radi sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja.

Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke da osigura siguran transport, uz uobičajeno rukovanje; da su pošiljke označene na ispravan način: pazi lomljivo staklene i lako lomljivo i osjetljive predmete.

Pošiljatelj je dužan zapakirati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena
odgovarajućim zaštitnim materijalom papir, stiropor, spužva ili slično, tekućine i topljive stvari pošiljatelj je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot-prvo pakiranje, nepropusna posuda ili kakav drugi materijal umotati u materijal koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju pošiljatelj je dužan takvu pošiljku još staviti u čvrstu kutiju-drugo pakiranje i označiti da je sadržaj pošiljke tekućina ili topljiva stvar.

SIMTAM ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od pošiljatelja ukoliko smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je propisano ovim općim uvjetima, ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva narudžbenica, ukoliko SIMTAM smatra da bi preuzimanjem pošiljke na prijevoz ugrozio svoje poslovanje, život ili zdravlje radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba.

SIMTAM ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci iz razloga što pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje navedene u ovim općim uvjetima.
Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je SIMTAM preuzeo pošiljku na prijevoz ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu sa odredbama ovih općih uvjeta.


Članak 15.

Pošiljatelj je suglasan sa svakom rutom, skretanjima i zaustavljanjima. U slučaju oscilacije cijene nafte na tržištu Davatelj zadržava pravo jednostrane korekcije cijene svojih usluga prijevoza pošiljaka – dodatak na gorivo.


Članak 16.

U trenutku kada korisnik od SIMTAM-a naruči uslugu, smatrat će se da je u tom trenutku pročitao važeće Opće uvjete Davatelja te da ih u cijelosti prihvaća.


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važeći zakon Članak 17.

Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta, SIMTAM i korisnik usluge nastojat će riješiti mirnim putem.
Ukoliko SIMTAM i korisnik usluge ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova bit će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.


Članak 18.

SIMTAM zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune Općih uvjeta. Izmjene i dopune Općih uvjeta uručuju se korisniku ili objavljuju na internetskoj stranici.
SIMTAM će donesene izmjene Općih uvjeta dostaviti korisniku najmanje 15 dana prije početka njihove primjene.
Ukoliko korisnik koji s SIMTAM-om ima sklopljen ugovor u roku od 15 dana od dana objave izmjena i dopuna Općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatrat će se da korisnik prihvaća učinjene
izmjene i dopune Općih uvjeta.


Članak 19.

Ako korisnik ima izuzetno hitnu i važnu pošiljku, čiji bi gubitak ili kašnjenje rezultiralo zahtjevom za odštetu, korisnik mora kontaktirati svog vlastitog predstavnika osiguravajućeg društva kako bi pošiljku osigurao od takvih rizika, jer SIMTAM ne preuzima ovu vrstu odgovornosti, ne nudi, niti
ugovara ovakvo osiguranje.


Članak 20.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.07.2021.
Odstupanje od odredaba ovih Općih uvjeta moguće je ukoliko SIMTAM i korisnik sklope Ugovor.

U Zagrebu, 08.06.2021.
B2B PREMIUM j.d.o.o.